logo
Chủ nhật, 20/06/2021
KHÔNG ĐỢI CHỜ
Mẫu. Hợp đồng lao động đối với Bác sĩ

CÔNG TY TNHH Y TẾ AA

Số: ……../2018/HĐLĐ-AA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

š ›

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên     : Công Ty TNHH Y Tế AA

Đại diện, ông             : Bùi Văn B                                            Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ                     : Giám Đốc

Địa chỉ                       : ... Quận 5, TP. HCM

Mã số thuế                 : 031….

 (Sau đây gọi là “Công ty” hoặc ‘Người sử dụng lao động”)

 

Và một bên, ông/bà   : Trần Thị …..                                        Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày                  :                                                            

Địa chỉ thường trú      :…………, Quận 1, TP.HCM

Số CMND                  : 2505……   Ngày cấp: …………..  Nơi cấp: CA – TP.HCM

 (Sau đây gọi là “Người lao động”)

 

Thoả thuận ký kết Hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

 • Loại hợp đồng                    : xác định thời hạn
 • Từ ngày                              : Từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019
 • Địa điểm làm việc                : Phòng khám Đa khoa AA

     Quận 5, TP.HCM;

 • Chức vụ                              : Bác sĩ phụ trách khoa XXX
 • Công việc phải làm              : Theo bảng mô tả công việc; sự phân công của Quản lý

Điều 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 • Thời gian làm việc               : Ngoài giờ từ Thứ hai đến thứ bảy từ: 17h00 đến 19h00
 • Các dụng cụ lao động được cấp phát: Theo yêu cầu của công việc.

Điều 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

         1.   Quyền lợi

 • Phương tiện đi lại làm việc     :  Cá nhân tự túc
 • Mức lương                            :  Thể hiện trong Phụ lục Hợp đồng lao động
 • Hình thức trả lương:               :  Chuyển khoản
 • Phụ cấp tiền lương                 :  Theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng và phụ cấp của Công ty và hoặc quyết định của Công ty vào từng thời điểm.
 • Các khoản bổ sung khác: Theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng và phụ cấp của Công ty và/hoặc quyết định của Công ty vào từng thời điểm.
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…) theo quy định của Luật lao động, Nội quy Công ty và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là Bảo hiểm): Người lao động và Công ty đóng Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.
 • Tiền thưởng tháng 13: Dựa vào kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty và mức độ hoàn thành công việc của Người lao động và căn cứ vào các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, Công ty sẽ xem xét việc trả lương tháng thứ 13.
 • Thưởng khác: Theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng và phụ cấp của Công ty và/hoặc quyết định của Công ty vào từng thời điểm.
 • Các chế độ phúc lợi khác: Theo quy định của Công ty vào từng thời điểm.
 • Hình thức trả lương, tiền thưởng và các khoản chi trả khác (nếu có): tiền lương trả hàng tháng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Người lao động được mở tại ngân hàng.
 • Thời gian trả tiền lương, tiền thưởng và các khoản chi trả khác (nếu có): Vào kỳ trả lương hàng tháng theo quy định của Công ty. Các khoản tiền thưởng và các khoản chi trả khác (nếu có) có thể được trả cùng tiền lương.
 • Thu nhập của người lao động (bao gồm tiền lương tháng, tiền thưởng tháng, và các khoản chi trả khác, nếu có) được thỏa thuận là thu nhập gộp (nghĩa là bao gồm các khoản phải nộp, phải trả của Người lao động theo quy định của pháp luật). Theo đó, Công ty và Người lao động sẽ thực hiện việc trích từ thu nhập gộp theo thỏa thuận tại Hợp đồng này để nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của pháp luật.
 • Chế độ nâng lương: theo quy định của Công ty.
 • Được trang bị bảo hộ lao động: theo quy định của Công ty
 • Chế độ đào tạo: Người lao động được tham dự các khóa đào tạo khi cần thiết theo chính sách của Công ty. Tiền luơng và các chế độ phúc lợi khác trong thời gian đơn vị cử đi học được quy định tại quy chế trả lương, trả thưởng và phụ cấp và các quy định về chế độ phúc lợi và điều kiện làm việc hiện hành của Công ty
 • Việc đào tạo tại Công ty sẽ dựa trên năng lực của người lao động và định hướng phát triển của Công ty. Tùy thuộc vào thời gian đào tạo và giá trị của nội dung đào tạo, người lao động sẽ được yêu cầu ký Hợp Đồng Đào Tạo cam kết về thời gian làm việc cho công ty sau mỗi khóa đào tạo.
 1. Nghĩa vụ

-    Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng và theo sự phân công của Công ty;

-   Làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Công ty và tại các địa điểm khác do Công ty phân bổ trong phạm vi công việc đã cam kết trong Hợp đồng;

 • Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao;
 • Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc;
 • Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của Người sử dụng lao động.
 • Chấp hành Nội quy lao động, Quy chế nơi làm việc và các quy định, quy trình, quy chế khác của Công ty. Người lao động xác nhận đã nhận được, đã đọc và hiểu đầy đủ Nội quy lao động, Quy chế nơi làm việc và Chính sách Chống Hối lộ và tham nhũng của Công ty.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất:

  (v)  Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định pháp luật.

  (vi) Sau khi được Công ty cử đi học hoặc đào tạo, Người lao động không làm việc cho Công ty theo cam kết tại văn bản đào tạo ký với Công ty thì phải bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty.

 • Thông báo kịp thời cho phòng nhân sự của Công ty những thay đổi về cá nhân như nhân thân, địa chỉ thường trú, tạm trú, địa chỉ liên lạc, trình độ học vấn, sưc khỏe và các thông tin cá nhân liên quan khác của Người lao động.
 • Đóng thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) theo quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập cá nhân:

 + Người lao động có nghĩa vụ cung cấp mã số thuế hoặc đăng ký cấp mã số thuế, đăng ký giảm trừ gia cảnh cho Công ty theo qui định pháp luật.

 + Nếu người lao động có mức lương trên 9,000,000 đồng/tháng sau khi giảm trừ gia cảnh vẫn còn thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo qui định pháp luật, Công ty sẽ khấu trừ tiền thuế này từ lương của người lao động để nộp cho Nhà nước.

 

Điều 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 1. Nghĩa vụ
 • Thông báo cho Người lao động về nội quy, quy chế áp dụng tại Công ty.
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng lao động này.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho Người lao động theo hợp đồng này, Nội quy lao động, thỏa ước lao động, Quy chế trả lương, trả hưởng và phụ cấp của Công ty.
 1. Quyền hạn
 • Quản lý và điều hành Người lao động thực hiện và hoàn thành công việc trong phạm vi của hợp đồng này (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc …)
 • Tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động, kỷ luật Người lao động theo đúng quy định của pháp luật, Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể.

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Công ty sẽ khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN từ thu nhập hàng tháng của Người lao động và thay mặt Người lao động chi trả cho cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan thuế có thẩm quyền.
 • Những nội dung không quy định trong hợp đồng này được áp dụng theo Nội quy Lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các văn bản thông báo, các quy định, quy chế do Công ty ban hành có giá trị và được áp dụng đối với từng cá nhân, bộ phận hay toàn Công ty. Các quy định làm việc, bản cam kết, hướng dẫn công việc, thư hoặc quyết định của Công ty gửi cho Người lao động trong quá trình làm việc và tất cả các văn bản liên quan khác đã được Người lao động ký xác nhận hoặc đã nhận được xem là Phụ lục của Hợp đồng này và có giá trị pháp lý và ràng buộc đối với Người lao động.
 • Các phụ lục Hợp đồng này có giá trị và hiệu lực như Hợp đồng này. Các phụ lục của Hợp đồng này cùng với Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể của Công ty là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.
 • Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, Người sử dụng lao động giữ 01 bản, Người lao động giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như nội dung của bản Hợp đồng lao động này.
 • Hợp đồng này làm tại Văn phòng Công ty.

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 (Ký, đóng dấu)

 

Bùi Văn B

 

 

Chia sẻ:
Tư vấn luật trực tuyến

Hotline tư vấn

0828419779 Mr Hiếu
Kết nối mạng xã hội với chúng tôi
Tài liệu tham khảo
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
Phòng khám chuyên khoa
Phòng khám chuyên khoa
Phòng tiểu phẩu
Phòng tiểu phẩu
Phòng khám nội
Phòng khám nội
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
Phòng siêu âm
Phòng siêu âm
Phòng tiệt trùng
Phòng tiệt trùng
Phòng khám chuyên khoa
Phòng khám chuyên khoa
Phòng X quang
Phòng X quang
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
2019 Copyright © Mr SINH HIẾU. Web Design by Nina.vn
Đang online: 1   |   Tổng truy cập: 49184
Hotline: 0828419779 Mr Hiếu
icon zalo Zalo: 0828419779 SMS: 0828419779 Mr Hiếu